อุปกรณ์แขวนและยึดท่อ

ไพพ์แฮงเกอร์

คลิบรัดท่อ

สตัด