บริการเช่าแม่แบบ นั่งร้าน 

อัตราค่าบริการต่างๆ
1.อัตราค่าบริการขนส่ง
2.อัตราค่าเช่าแบบ

– ค่าเช่าขึ้นอยู่กับขนาดแบบที่ลูกค้าต้องการเช่า (มีใบเสนอราคา) และต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า

3.อัตราเงินค้ำประกัน

 – เงินค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับขนาดแบบที่ลูกค้าต้องการเช่า (มีใบเสนอราคา) และต้องจ่ายเงินค้ำประกัน ล่วงหน้า (เงินค้ำประกันจะได้รับคืนเมื่อลูกค้าคืนสินค้าครบถ้วนแล้วเท่านั้น)

 เงื่อนไขการให้บริการ

1. ลูกค้าติดต่อเช่านั่งร้าน แบบเหล็ก
    1.1 กรณีลูกค้าเงินสด ใช้เอกสารดังนี้
         – บัตรประชาชน/สำเนาบัตรประชาชน
         – เบอร์โทร
         – เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(กรณีเป็นนิติบุคคล)
2. กรณีเครดิต ใช้เอกสาร ดังนี้
    2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
         – ใบทะเบียนพาณิชย์ชื่อร้านค้า
         – สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,  สำเนาทะเบียน  สมรส, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส
         – สำเนาบัญชีเงินฝาก ประจำ, ออมทรัพย์, กระแสรายวัน (ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
         – สำเนาสัญญารับเหมา (กรณีผู้รับเหมา), สัญญากู้เงินธนาคาร (กรณีสร้างบ้านอยู่อาศัย)
  

  2.2 กรณีนิติบุคคล
       – สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน)
      – สำเนาบัญชีเงินฝาก, ประจำ, ออมทรัพย์, กระแสรายวัน (ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน)
      – หนังสือรับรองนิติบุคคลบริษัทจำกัดและ/หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (คัดจากสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดไม่เกิน 3 เดือน)
      – สำเนา ภพ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
      – สำเนา, สัญญารับเหมา (กรณีผู้รับเหมา), สัญญากู้เงินธนาคาร (กรณีสร้างบ้านอยู่อาศัย)
      – สัญญาซื้อขาย
      – สัญญาค้ำประกัน
3. การทำสัญญาเช่า
      – ผู้เซ็นสัญญาเช่า ต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจในการเช่าเท่านั้น หากไม่ใช่ ต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้ที่มีสิทธ์เท่านั้น

เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า

1. ลูกค้าต้องตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้า จำนวนสินค้า ว่าตรงตามบิลหรือไม่ก่อนเซ็นรับสินค้า
2. กรณีที่ตรวจสอบแล้วสินค้าไม่ตรงหรือจำนวนไม่ครบตามบิล ให้ติดต่อฝ่ายธุรการ ที่เบอร์ 082-7348390 ให้รับทราบและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
3. หากพบสินค้าชำรุดหรือไม่พร้อมใช้งานให้ส่งคืนบริษัททันที
4. กรณีที่เช่าสินค้าครบตามกำหนดแล้ว ลูกค้าต้องคืนสินค้าทันที หากต้องการเช่าต่อต้องแจ้งให้ฝ่ายธุรการทราบ เพื่อเปิดบิลค่าเช่าต่อและชำระค่าเช่าเพิ่มตามวันที่เช่าต่อ
5. กรณีลูกค้าทำสินค้าเสียหายหรือสูญหาย ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าตามจำนวนที่เสียหายหรือสูญหายเต็มจำนวน
6. ลูกค้าห้ามดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม นั่งร้าน แบบเหล็ก โดยเด็ดขาด หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ต้องชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว
7. รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ระบุอยู่ในสัญญาเช่า

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 082-7348390
2. แจ้งขนาดและจำนวนตามความต้องการของลูกค้า
3. แจ้งจำนวนวันที่ต้องการเช่า
4. แจ้งสถานที่ที่ต้องการให้ส่ง กรณีลูกค้าต้องการให้ส่งหน้างาน

ดาวน์โหลดเอกสาร - บริการเช่าแบบเหล็ก นั่งร้าน